Avís Legal

Avís Legal

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS

Club Futbol Sala El Morell és titular de la pàgina web www.futbolsala.com, un lloc d’Internet dedicat que preten oferir al visitant informació i orientació en relació a les nostres activitats.

En aquest lloc Web no es realitzen transaccions comercials i els serveis que presta Club Futbol Sala El Morell, a través del lloc web www.futbolsala.com, són informatius llevat que, en relació amb algun d’ells, s’especifiqui el contrari.

2. DESTINATARIS

Els continguts del lloc web estan destinats principalment a usuaris residents a Espanya i Llatinoamèrica.

3. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

L’ús del lloc web implica l’acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal. Per accedir a determinades àrees del lloc web cal estar registrat com a usuari. Si vostè no està d’acord amb alguna de les condicions del present Avís Legal no ha d’utilitzar el Lloc Web.

Tots els usuaris utilitzaran els serveis del lloc web de conformitat amb el que estableixen les lleis aplicables i en les condicions del present Avís Legal, així com segons les instruccions pròpies de cada servei. En cas contrari, Club Futbol Sala El Morell podrà bloquejar o denegar l’accés de l’usuari al lloc web.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),Club Futbol Sala El Morell l’informa de que les dades personals facilitades per l’usuari, ja sigui a través del lloc web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporades a un fitxer propietat de Club Futbol Sala El Morell, que garanteix la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades.
L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades segons el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol·licitud per escrit (correu electrònic o formulari) a info@websx3.com.

Club Futbol Sala El Morell no exhibeix dades de caràcter personal dels usuaris. En el cas que les dades recollides vagin a ser utilitzades per a finalitats diferents de les anteriorment exposades, Club Futbol Sala El Morell sol·licitarà el consentiment exprés i per escrit de l’usuari.

Club Futbol Sala El Morell ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Club Futbol Sala El Morell es compromet a guardar secret sobre les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, de manera que, llevat que així se li exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.

5. MENORS D’EDAT

Els continguts d’aquest web estan dirigits a persones majors d’edat. Club Futbol Sala El Morell no pretén obtenir dades de persones menors d’edat.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys, dibuixos, logotips, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur en el Lloc Web són titularitat de Club Futbol Sala El Morell. L’usuari utilitzarà els serveis del lloc web respecten les titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web. Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del lloc web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels mateixos constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Club Futbol Sala El Morell és titular en exclusiva dels drets d’explotació del lloc web, de manera que qualsevol reproducció de la totalitat o part del mateix ha d’estar expressament autoritzada per Club Futbol Sala El Morell i ha de contenir la següent informació: Copyright © Club Futbol Sala El Morell.

 7. ENLLAÇOS

El lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuario. Club Futbol Sala El Morell no és la titular d’aquestes pàgines web, de manera que no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús de les mateixes pugui ocasionar a l’usuari.

Si l’usuari del lloc web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, Club Futbol Sala El Morell romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb les mateixes.

Així mateix, el titular d’una pàgina web en la qual es pretengui inserir un enllaç al Club Futbol Sala El Morell haurà d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització per escrit de Club Futbol Sala El Morell.

8. OCUPACIÓ DE “COOKIES”

El lloc web utilitza “cookies” per poder personalitzar els continguts de la pàgina en benefici de l’usuari. Una “cookie” és un fitxer de dades que s’allotja en el disc dur de l’ordinador de l’usuari i que permet conèixer el tipus de navegador o el sistema operatiu que utilitza, així com els interessos i preferències de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu ordinador, de manera que s’eliminin les “cookies” del seu disc dur o sigui avisat abans de guardar una “cookie”.

9. GARANTIES I RESPONSABILITATS

Club Futbol Sala El Morell ha posat tot el seu esforç en què la informació del lloc web sigui precisa i estigui actualitzada. No obstant això no es garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. Club Futbol Sala El Morell no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del lloc web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

En el Lloc Web no es realitza cap tipus de transacció comercial, llevat que es digui de forma implícita, i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari. Les relacions comercials entre Club Futbol Sala El Morell i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Club Futbol Sala El Morell i / o per altres condicions generals o pactes específics. Els continguts del lloc web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre Club Futbol Sala El Morell i els seus clients ni poden condicionar la política comercial que Club Futbol Sala El Morell decideixi adoptar en cada moment.

El lloc web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de Club Futbol Sala El Morell o de tercers respecte a esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertidumbre.Club Futbol Sala El Morell no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències de les mateixes en les accions o omissions de l’usuari.

Club Futbol Sala El Morell no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del lloc web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, inclosa la possible transmissió de virus informáticos. Club Futbol Sala El Morell no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del lloc web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis . En particular, Club Futbol Sala El Morell no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre succés imprevisibles o inevitables.

El fet que el lloc web descrigui o presenti determinats productes o serveis no implica un compromís de Club Futbol Sala El Morellque els mateixos estaran disponibles per a l’usuari.L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà a Club Futbol Sala El Morell i també als seus administradors, directius, empleats i representants.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús del lloc web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i Club Futbol Sala El Morell, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pogués suscitar, l’usuari i Club Futbol Sala El Morell se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Salou, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
Copyright © Club Futbol Sala El Morell  . Tots els drets reservats

Los comentarios están cerrados.